ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନ |

ବିଷୟରେ

କମ୍ପାନି ବିବରଣୀ

ଆଣ୍ଡିଲିଫ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କୋ।2009 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଚାଇନାର ଜିଆଙ୍ଗସୁ ପ୍ରଦେଶର ଟାଇସିଙ୍ଗ୍ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଗ ମିଟର ଆବୃତ ହୋଇଥିଲା |ଏତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ, ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପରେ ସେବା ଦଳ, ଆମର ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ |

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ : ମାନୁଆଲ୍ ଷ୍ଟାକର୍, ସେମି-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାକର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାକର୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫର୍କଲିଫ୍ଟ, ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଟ୍ରକ୍ ଇତ୍ୟାଦି, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସାମଗ୍ରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ବିଶେଷକରି ଗୋଦାମ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଇତ୍ୟାଦି | ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ, ଆମେ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଏବଂ ଆମର କାରଖାନା ODM ଏବଂ OEM କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ | ତେଣୁ ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃତ୍ତିଗତ କରେ |ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବହୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଯାଞ୍ଚରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, SGS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଛୁ | ପଛରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଦଳ ଦ୍ୱାରା |ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ତଥା ଅଞ୍ଚଳ ଯେପରିକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ, ବ୍ରାଜିଲ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିସାରିଛୁ।

ପ୍ରାୟ (୨)

ଆମର ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ |

ico- (1)

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲଗୁଡିକ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍, ସମୟ ସମୟରେ ବିତରଣ;

ico (5)

ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ;

ico (4)

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା;

ico (3)

ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ;

ico (2)

ବିକ୍ରୟ ପରେ ଭଲ ସେବା |;

ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ପ୍ରମାଣପତ୍ର (1)
ପ୍ରମାଣପତ୍ର (୨)
ପ୍ରମାଣପତ୍ର (3)
ପ୍ରମାଣପତ୍ର (4)
ପ୍ରମାଣପତ୍ର (5)

ଯେକ request ଣସି ଅନୁରୋଧ, ଯେକ details ଣସି ବିବରଣୀ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ, ତୁମ ସହିତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ!